fredag 28. desember 2018

Morgentanke: Kunnskapens egenskap til overlevelse ...

Alvorets preg, er undertonen i tanken om hva som bringer rasen fremover.

Overlevert viten er hva som skiller stilstand fra forflytning, selv om bevegelsen går i andre retninger enn frem.

Alle må våge å bidra, slik at annerledes tanker inkluderes og påvirker.

Bidrag er veien frem, trygg deltakelse hvor feil er like akseptert som rett, da mange ideer skaper flere.

… smiler vitende … smil ...

torsdag 27. desember 2018

Morgentanje: Forbilder fremstår ikke bestandig slik i sin tid …

Clara Ward var forut for sin tid, nektet å fylle den forventede rolle og inspirerte en av de største, som mentoren til Aretha Franklin.

Vanskelige forhold, gir alltid effekter, både positive og negative.

Ettertiden vil alltid berømme eller fordømme, da kunnskapen er større når mer vites.

… smiler nå for fremtiden … smil ...

fredag 21. desember 2018

Morgentanke: Hvordan beskrivelse av andre sin påvirkning gjelder ens eget …

“Higher And Higher” med Jackie Wilson, en sang som uttrykker at andre påvirker følelsen av å kunne løfte fokus til andre høyder.

Hvilke høyder som blir målbildet, er varierende og innholdsmessig annerledes for individ A og individ B.

Det gjenkjennbare er felles for det uttrykte, selv om ordene ikke er de eksakt samme.

Oppdagelse av mer enn først tenkt, er hva andres uttrykte kan vekke av forståelse.

Andres tanker er i utgangspunktet ikke annerledes, bare annerledes fremført.

… smiler til andre og en selv … smil ...

torsdag 20. desember 2018

Morgentanke: Møte veggen før veggen møter deg …

Utfordring er alltid veien frem, selv så vanskelig det enn måtte oppleves.

Vågalt konfronterende, før konfrontasjonen oppstår, er veien til en fredelig forsonende måte å løse enhver situasjon.

Tanken om det verste og beste, skaper et spenn i kapasiteten til det forventede.

Frykt og glede er krefter som tas på alvor, noe som gjør situasjonen i stand til å håndteres.

Alltid like viktig å kunne gledes over det gledelige som kan oppstå, samtidig som veien ut av ulykken er å være oppmerksom på at den kan oppstå.

En stopp er en stopp, men veien forbi er så forskjellig løst, noe som ikke nødvendigvis løses bedre eller dårligere på forskjellige tidspunkter, basert på hvor gjennomtenkt eventualitetene har vært, noe som er veien ved naturlig valg.

… smiler noe stutt … smil …

onsdag 19. desember 2018

Morgentanke: Score …

Hvor poenggivende det enn er, så er vi helt nede på poenget for hva som gjelder.

Hva er skalaen, kanskje skråstilte verdier eller fokus på minustall.

Det å lykkes med å oppnå noe, er avhengig av egen skalering og progresjon i eget utført.

Poeng renner inn som klapp på skuldrene, en selverkjennende gest.

Hvor andre sin skalering ikke påvirker verdisettingen til deg eller meg, alle må være fornøyd med egen innsats og det som er vurdert opp mot tenkt prestert.

… smiler innvendig … sml ...

tirsdag 18. desember 2018

Morgentanke: Hvilken lykke …

Kontrasten i opplevd lykke og erfart lykke, det hele har med hodet sin oppfattelse og hvordan dette minnes.

Det å velge å flytte fra Bergen, for å bosette seg et sted med mindre regn, har med tanken om å flytte bort fra og ikke reell opplevelse av om det er mer eller mindre regn dit bosetningen ble.

Tanken om å ha flyttet til et sted med mindre regn, er følelsen som knyttes mot følelsen av lykke over valget og ikke den reelle opplevelsen.

… smiler faktisk … smil ...

mandag 17. desember 2018

Morgentanke: Hvor bevisst fremstår detaljene …

Omgivelsene preges av detaljer, når oppgaven løses.

Ettertiden glatter over detaljer og har et større bildet, hvor helhet er viktigere enn de minste detaljer.

Det er en tid for alt, perioder hvor det ene bygger oppunder det andre og lærdom i øyeblikket og for fremtiden.

Avstand er mekanismen for å se mer helhetlig og støtte uvitenheten opp mot andre sitt forståtte.

I sammen beholdes driven og kursen i retningen fremover, hvor bit for bit danner mer forstått.

… smiler med detaljer … smil …

fredag 14. desember 2018

Morgentanke: Likt er ulikt …

Det å konkurrere på like vilkår, har gitt ulike forutsetninger.

Hvor riktig det er å båssette prestasjoner og individer, en åpenbar misplassert tanke som fører urett mot alle som presterer.

All rettferdig konkurranse, er kampen mot egne utfordringer og seirene måles i mer forstått eller utført.

Seier er seier, selv om andre sitt presterte ikke blandes inn.

… smiler tilfreds … smil ...

torsdag 13. desember 2018

Morgentanke: Barns rasjonalitet vil alltid ha bedre forutsetninger i fremtiden ...

Foreldres hemmende vidsyn, har alltid påvirkende effekt overfor avkommets begrensning, en egenskap som er påvirket, men alltid selvforskyldt.

Steder på veien vil gi forståelse av egne ønsker, på tvers av hva som er påvirket og vurderes i et mer friskt helhetlig perspektiv.

Hvilke individer som forstår hva, til hvilken tid, er forskjellen på gamle og friske sinn.

Nåtiden er for de aldrende og fremtiden tilhører alltid de som ankommer og tar fatt på egne visjoner for hvordan nye tanker tenker.

Fremtiden tilhører de som ser fremover..

… smiler fremtidsrettet … smil ...

onsdag 12. desember 2018

Morgentanke: Artens arv …

Veien videre, er alltid neste generasjon sine forutsetninger.

Finnes ikke et riktig utgangspunkt, så tilpasses dette de overlevende.

Endringer håndteres alltid best av de kommende og dårligst av de som er i ferd med å forlate arenaen.

… smiler håpefullt … smil ...

tirsdag 11. desember 2018

Morgentanke: Tak over hodet …

Gulv under føtter og tak over hodet, kompleteres med vegger rundt.

Håndtering av varierte omgivelser og temperaturer, kompenseres med type materialer som benyttes i omgivelse beskyttelsen.

… smiler solid … smil …

mandag 10. desember 2018

Morgentanke: Bekledning …

Hvor pen er vi i tøyet, et begrep som representerer masse som ikke lenger har med driv i overlevelsen.

Omgivelse tilpasset fremtoning, en nødvendighet for å fungere i harmoni med det lokale miljøet.

Tanker om tilpasning for overlevelse, en vei som er helt naturlig, i en tid med ikke naturlige behov.

… smiler avkledd … smil ...

fredag 7. desember 2018

Morgentanke: Varme …

Avgjørende faktor for behag og overlevelse, varmt nok.

Den indre flammen som brenner, er inspirasjon og ønske om å delta.

Dermed er det om å gjøre og spe på med brennbart, slik at gløden ikke slukkes.

Må også lufte, slik at overopphetingen uteblir.

… smiler varmt … smil ...

torsdag 6. desember 2018

Morgentanke: Omsorg …

Varme og glede for andre, en god følelse som kjennes mest naturlig.

… smiler helt naturlig … smil ...

onsdag 5. desember 2018

Morgentanke: Den sterkeste sin rett …

Drivkraften i det overlevde, har gjennom tidene funnet mekanismer for å tilrettelegge innholdet i dagen.

Nå som før, handler det om å samle kløing på ryggen.

Gjennom all tid har det vært dine tjenester og mine, men motivet har skrudd seg i retninger som føles annerledes enn hva mekanismene som ble prisgitt rundt leirbålet.

Ved overlevelse, er det lettere å se behovet av hverandre.

Bekledd av mye annet, blir følelsen av en utilstrekkelighet det som blir igjen, når det levde evalueres.

… smiler ønskede … smil …

tirsdag 4. desember 2018

Morgentanke: Overlevelse …

Nyansen i det å overleve og leve, er definert av tiden som gjelder.

Funksjonen i det levde blir tydeligere, når behovet for overlevelse er nære.

Distansert forhold til basale behov, gir rom for erstattet fokus.

Alle gjøremål, som utføres og som ikke gjenkjennes som forankret i overlevelsen, kan forstyrre det fokuserte.

Overlevelse påvirkes av fattigdom og velstand, slik nåtiden faktisk er, selv om det utførte kobles til andre midlertidige verdier.

… smiler utfordrende … smil ...

mandag 3. desember 2018

Morgentanke: Mat …

Næring, hva betyr det for deg og meg.

Hvordan har ernæring forandret seg gjennom tidene.

Betydning før og nå, har helt forskjellig karakter.

Overlevelse er grunn driven drive, noe som ikke direkte er tanken ved løfting av kaffekoppen.

… smiler god og mette smil … smil …

fredag 30. november 2018

Morgentanke: Har snev eller mer av Mr.Crowley …

Hvordan er sinnet, ikke bestandig besvart av en selv.

Hvem bor i mitt hodet, er det meg, meg eller meg.

Samlede tanker og inntrykk, er en rekke påvirkninger fra mange kilder, som endres under det levde.

Erfaringsoverføring er utviklingens vei, noe som skiller de arter som det nå finnes kunnskap om.

Dermed må egenskapen å skille på hva som har verdi eller ei, for rasen og en selv, utvikles i takt med det forståtte.

… smiler til meg selv … smil ...

torsdag 29. november 2018

Morgentanke: Her er jeg …

Hvor er vi, hvem er du, hva skal jeg og hvorfor.

En rekke med umulige spørsmål, som ikke nødvendigvis lar seg besvare, men som stilles for det.

Svarene før, trenger ikke være lik oppfattelsen nå og senere vil noen kunne vurdere det helt annerledes i enhver morgendag.

Dynamikken i det spurte, er driv fremover, en vei for forståelse og anerkjennelsen om å ikke skulle finne svarene, men søken etter mer forstått.

… smiler nysgjerrig … smil ...

onsdag 28. november 2018

Morgentanke: Balanserende næring …

Når utøvelse får mer preg av ytterpunkter og ekstremisme, så hylles utøverne og livets kamp frembringes som det levde alvor.

Medienes død er ofte livets vekst, perspektivene blir plutselig alvorlig nære og ikke illusjonistisk fjerne.

Hva som er gjeldende og ei, avhenger av hva som sees, formidles og som forståes.

Alt har topper og bunner, selv om det er i mellom det befinner seg mest.

… smiler helt vanlig … smil ...

tirsdag 27. november 2018

Morgentanke: Noe å leve for …

Gode stunder bevares og er med når perspektivet trengs som mest.

Skulle morgendagen ikke inneholde kontroll, så vil dagens bevegelse virke noe uforutsett

Bevissthet om morgendagen oppfattes, når morgendagen først kommer.

Alle forutinntatte tanker, har ikke avgjørende rolle, kun hva som befinner seg her og nå.

… smiler her som nå … smil ...

mandag 26. november 2018

Morgentanke: Kaffe som ikke smaker kaffe …

Den første koppen med kaffe smakte best, den andre koppen med kaffe smakte mer annerledes.

Mye trenger ikke smake mer, egentlig ikke mindre heller.

Hva som gjør at siste dråpe kaffe ikke smaker som første, mest sannsynlig ikke kaffen sin skyld.

Tilberedelse utført annerledes, eller smaksløkene har valgt å ikke være like skjerpet.

… smiler et smil som smiler … smil ...

fredag 23. november 2018

Morgentanke: Fokus på det presterte …

Resultater er mye sunnere å følge opp enn avvik, da positivitet avler positivitet, som igjen fører til mer evner til å føle og kjenne eget bidrag til resultater av det utførte.

Prestasjonskultur er nødvendigvis ikke bare slik eller sånn, men også positivt for egen forbedring.

… smiler med potensialet … smil ...

torsdag 22. november 2018

Morgentanke - Intuisjon, en samling underbevisste tolkninger …

Vandring i det ubevisste kan fort føre med seg overraskelser, noe som både kan oppfattes bra og mindre bra.

Autopilot på er modus hvor ferden mellom A og B ikke behøver å ha detaljert husk, noe som både skremmer og imponerer.

Hva som hodet gjør, er aktiviteter i flere lag.

Dermed behøver ikke detaljstyringen være like mye i fokus.

… smil automatisk … smil …

onsdag 21. november 2018

Morgentanke: Lykkesøker …

Hver dag kan bringe lykke, bare forholdene tilrettelegges.

Ved oppvåkningen, er posisjonen som gir alle og enhver mulighet
for å gripe dagen.

Vi kan alle speide optimistisk ut i den nye dag, for å finne hva
som ønskes.

Håpet er at alle da finner snev av sin lykke.

… smiler nysgjerrig … smil ...

tirsdag 20. november 2018

Morgentanke: Måtehold må ikke forveksles med middelmådighet …

Hva som er tilstrekkelig, er en skala med variasjon.

De fleste har et nøkternt forhold til hva som trengs, dermed også
forståelse av for mye og for lite.

Fordelt sier teorien at det er nok til alle, men slik er ikke
fordelingen globalt, da kultur og geografi lager avstand.

… smiler ønsket inkluderende … smil …

mandag 19. november 2018

Morgentanke: Penger er til låns, da de ikke kan bli med inn i evigheten …

Egenskapen til byttemiddelet, er sirkulasjon, da klingende mynt hverken kan kles på eller fortæres.

Omgjort arbeidsinnsats, er hva som utveksles og dette er verdier
som ikke betyr noe for de som fysiskt ikke har behov for dette
lenger.

… smiler med lånte blikk … smil ...

fredag 16. november 2018

Morgentanke: Spor av egen historie …

Hvilke høydedrag som sees, en kombinasjon av toppturenes følelse av å komme frem til utsiktspunkter.

Kan alltid hende at høydene har vært større, selv om utsikten har
uteblitt.

… smiler innsiktsfullt … smil ...

torsdag 15. november 2018

Morgentanke: Flokken …

Har aldri hørt til flokken, bare vært deltakende i den.

Begrepet er godt og mitt forståtte er gjenkjent, men
individualismen i meg er sterk.

Kan stå opp for enhver urett, men klarer ikke å fremføre egen
selviske riktighet, da trygghet ikke nødvendigvis trenger å
utfordres.

… smiler hjertelig til alle … smil ...

onsdag 14. november 2018

Morgentanke: Ensom og sterk tilhørighet …

Samme tanker og samme syn, en sterk kobling som skaper god tilhørighet.

Likhet og tilhørighet trenger ikke være kraften som knytter alle lag
og dimensjoner i sammen.

Det kan være uttrykt som: Fullt hus og ingen hjemme, eller
beksvart.

Følelsen av å være omgitt av mange, men å likevel ikke finne
igjen verdier, er en alene ferd i en menneskelig tett urskog.

… smiler avventende … smil ...

tirsdag 13. november 2018

Morgentanke: Peter og Pan …

Det å vokse opp, er ikke det samme som å forbli voksen.

Ved å jage etter livet, kan livet fort bli borte.

Beholdningen av barnet i sitt tankesett, en valuta som må
vernes og pleies.

Livet jager øyeblikker, selv om alle øyeblikket naturlig blir
borte.

… smiler til øyeblikket … smil ...

mandag 12. november 2018

Morgentanke: Gyldene øyeblikk …

Livet har mangfoldigende flotte situasjoner, hvorav noen fremstår tydeligere som spesielle og andre mer som banebrytende.

Hvilke situasjoner som står frem, fremfor andre, har med
sammenhengen som øyeblikket for betraktningen har.

… smiler av minner … smil …

fredag 9. november 2018

Morgentanke: Klokkeglede …

Sykluser kommer og perioder går, vår beskrivelse er visere som gladelig tikker og takker.

… smiler med glade ansiktsuttrykk … smil ...

torsdag 8. november 2018

Morgentanke: Klokkeglane …

Jeg ser, jeg ser - Hva er det som sees?


Øyeblikket som er her nå og nå

… smiler med et skrått blikk … smil ...

onsdag 7. november 2018

Morgentanke: Klokkeplage …

Ennå ikke mestret, er veien ut av det vanskelige.

… smiler modig … smil ...

tirsdag 6. november 2018

Morgentanke: Klokkeklage …

Utfordringer er mulighetenes marked, et sted hvor nytt oppdages.

… smiler forhåpningsfull … smil ...

mandag 5. november 2018

Morgentanke: Klokkeklang …

Klangen av hva som klinges, en oppdagelse av lydens kilde.

… smiler klingende … smil ...

fredag 2. november 2018

Morgentanke: Livet sett i et planet perspektiv ...

Livets planeter svever ustrukturert rundt i livets univers, i starten veldig lite påvirket av andre krefter enn egne påvirkninger.

Svirrende rundt, får ferden en mer påvirket kurs og egne erfaringer blir mer lignende på andre sitt erfarte.

Syklusen har usynlige tråder som påvirkede regler som ennå ikke forstås.

… smiler sammensatt … smil ...

torsdag 1. november 2018

Morgentanke: Tilstedeværelsemestring ...

Penger er et element i den moderne tilværelsen som gir mulighet for å finne sin egen lykke, men hemmeligheten er å ikke jakte lykke i gullkalver.

Verdien befinner seg ikke i de klingene mynter eller de fysiske verdier, men i handlingsrommet som befinner seg bortenfor og som muliggjøres ved håndtering av den praktiske arena som inneholder stabling av kronestykker og løpende pådratte kostnader.

… smiler og nesten ler … smiler ...

onsdag 31. oktober 2018

Morgentanke: Gynge i gyngestolen …

Tilbakelent og sedate egenskaper er resulterer som fører til mer tilbaketrukkethet.

Dugnad og engasjement er kontraster som vekker glød i sameksistensen, noe som vekker en iver av deltakelse.

Mer av det ene, er ilden til det andre, både når det gjelder latskap eller engasjement.

… smiler tilbaketrukket … smil …

tirsdag 30. oktober 2018

Morgentanke: Vinn og forsvinn …

Her kom seieren deisende inn og oppdagelsen av realitetene ble bare underordnet.

Hva som er eller ikke, helt avhengig av tanketomhet.

Hvor målrettet fokus er avhengig av evnen til å målsette.

… smiler avventende … smil ...

mandag 29. oktober 2018

Morgentanke: Hva skjer a …

Enhver tid har sin del av hendelser, selv i den stilleste krok.

Det innvendige landskap har farget øyeblikkets iver og realiteten finner sitt.

Synger sanger av full hals, uten å farges rød. noe usikker om det er hva som gjelder.

… smiler forsiktig utenfor … smil ...

fredag 26. oktober 2018

Morgentanke: Paradisiskt …

Tanker om hva som kan komme, er som luftspeilinger.

Det flotteste finnes her, nå og nå.

… smiler her og nå … smil ...

torsdag 25. oktober 2018

Morgentanke: Håpfull …

Når dagen er over og evalueringen av det som har vært oppsummeres, blir håpet for morgendagen alltid klarere.

Enhver dag som har vært, har frø av noe bedre for dagene som kommer.

… smiler med glede for kommende dager … smil ...

onsdag 24. oktober 2018

Morgentanke: Snille tanker …

Første tanke som fødes i enhver dag, er av en håpefull karakter.

Den videre ferd, blir alltid enklere med et bekymringsfritt fokus, selv om ikke dagene utvikler seg som ønsket.

Står valget mellom håpløshet og snille tanker, velges det som nødvendigvis alltid er best for meg.

… smiler snilt … smil ...

tirsdag 23. oktober 2018

Morgentanke: Raust fokus …

Et varmere og mer omsorgsfullt sted kan vi alle bidra med, bare bevisstheten holder fokus.

Hva som tenkes, kan faktisk realiseres.

… smiler med håpet fullt ...smil …

mandag 22. oktober 2018

Morgentanke: Giverglede …

Etter 100 veldedighets timer er det gøy å se hvilken interesse som etableres for en god sak på en jovial og krazy måte.

For å nå ut til alle, må alle nås.

… smiler til alle … smil ...

fredag 19. oktober 2018

Morgentanke: Livets endeløse, en illusjon ...

Hver dag dør vi alle litt mer enn hva som gjaldt i enhver gårsdag.


Eksistens før og etter, har en form som ikke egner seg for
tilværelsen som nå kjennes.


Overlevering av hva som vites, en mekanisme som
besørger at kontinuitet fungerer.


Underveis er hvor livet befinner seg, som er øyeblikker
av her og nå.


… smiler av tanker om og begeistres av det som befinner
seg her … smil ...

torsdag 18. oktober 2018

Morgentanke: Hvem er egentlig meg selv ...

Vurderinger sett i lyset av forventet, men hvem sitt forventede.


Kanskje en sammenblandet miks av egen og andres
forventet.


Forledet av mitt trodde forventede, kan fort føre avsted
hvor en ikke har egenskaper.


Hvor befinner passerspissen seg, alltid i senter og der må
mitt eget ha utgangspunkt i fra.

… smiler til andre og mitt eget … smil …

onsdag 17. oktober 2018

Morgentanke: Fornøyd med nok ...

Ikke etterstrebe for mye, men alltid finne ro i tilstrekkelig.


Fanget av fangsten, er raskt resultatet av bekymrede
tanker og en tilstand som raskt naturlig kan prege.


Livets mening er vanskeligere å oppdage, når utsikten
sperres av skygger fra det innsamlede.


Det å kunne smile av det lille nødvendige, er en god
egenskap og mer befriende enn å måtte lete etter hva
som kan være kilden til gleden blant noe unødvendig.

… smiler mer naturlig til det lille … smil ...

tirsdag 16. oktober 2018

Morgentanke: De intellektuelles krig mot egen vitenskap ...

Alle onder skyldes i siste hånd utilstrekkelig viten.

Derfor må opplysningstidens ånd fortsatt vise vei.

Den underliggende tanken er at dagens pessimister saboterer en
verden som har en serie utviklingsmuligheter i retning av å bli
friere og rikere, mektigere og mer fornuftsstyrt - Skriver
Steven Pinker.

Min naturlige tanke og formulering blir derfor: «Våg å la deg lede
av egen forstand».

Eget forstått har naturlig overlevelse som grunnmur og bygger
videre på det nysgjerrig trygge, selv om deler av det reiste skulle
ha usikre områder.

Dermed er det til slutt omsatt viten som er gjeldende valuta og
ikke teorier om hva som skulle gjelde.

… smiler med et erfarent drag … smil ...

mandag 15. oktober 2018

Morgentanke: Tankefanger ...

Se gode ideer som fyker forbi, hva med alle disse pågående tanker, skal de være med eller etterlates.


Her er det bare å fylle sekker og nett med inntrykk og oppdagelse, sette de tankestreif som kan plasseres i rekker og ordnede rader.


Stappe de andre flyktige tanker i tenkebobler, slik at tankene er med i en form som kan utvikles.


Absolutt alt erfart er med i de nye skritt som foretas, dermed gjelder det å finne mekanismer som gir muligheter for forvaltning og god ettertanke.


Det gjelder å bevisst holde tak i det tenkte, selv fange de minste små tankedotter, slik at nattens forvaltede ikke blir tankefanget, men drømmefri til å utfolde og skape egen orden av de nære inntrykk.

… smiler med ettertenksomme smil … smiler …

fredag 12. oktober 2018

Morgentanke: Jeg går alene …

Øyeblikket som ble meg, en sammensmeltning.

Jeg var noe i starten, annerledes underveis og den jeg er her og nå, en helt annen enn den der fremme.

Uansett om alle andre eller andre versjoner av meg selv slår følge, så går alle varianter av øyeblikkene sin egen sti.

Her er jeg, der er du, begge er tilstede og har sine steg å ta.

Hvor veien går er forskjellig og med samme mål, selv om stegene går i hver sin retning.

… smiler til alle, helt alene … smil …

torsdag 11. oktober 2018

Morgentanke: Barnet fødes, så fødes mor …

Oppgaven som er klart fortalt og lært, blir oppdaget når erfaringen blir reell.

Hvor forberedt en kan være, så er fortsatt tydeligheten åpenbar når tilstanden skjer.

… smiler åpenbart … smil ...

onsdag 10. oktober 2018

Morgentanke: Livet skiller og døden forener ...

Det levde føles så annerledes, naboens levde  liv har tilsynelatende ikke noe med meg å gjøre.

Forskjellen føles større og større, etterhvert som livet leves.

Skillet viskes raskt ut på veien til uendelighet, da er likheten mer åpenbar og oppdagelsen av det like i livet mer tydelig enn tidligere.

… smiler likt til hvor vi alle vil være … smil ...

tirsdag 9. oktober 2018

Morgentanke: Lysbærerens engler …

Opp eller ned, varmt eller annerledes varmt, for noen flotte produkter å velge i mellom.

Hvem har skapt produktkatalog, et kommersielt selskap som har langsiktig horisont.

Når en faller, så faller en godt. Jordens flate er ofte den tryggeste grunn, selv om den er avrundet.

Alt annet er luftspeilinger av illusjoner, som pakkes forståelig inn.

Utfordringen er den vågale ureddhet over å være tilfreds.

...smiler tøft og tøffere … smil ...

mandag 8. oktober 2018

Morgentanke: Alarmklokken ringe med en kraft av nysgjerrighet ….

Hva gjelder, hva betyr.

Ingenting.

Annet enn det levde.

Hvorfor kjenner jeg driv av en undring.

… smiler til klokkeklangen … smil ...

fredag 5. oktober 2018

Morgentanke: Skjevt klarsyn …

Med et skråblikk på verden, et uttrykk som er like forklarende som forvirrende.

Med anatomien i fokus, er to antall øyne som naturlig sees, dermed forvirrer det faktum at det oppfattede fremstår som et bilde.

Tilvenning fra to kilder som oppfattes som et bilde, en prosess som pågår og overgangen fra fysisk to til forstått ett, har krøpet så sakte, så sakte, på tidspunkter hvor slike spørsmål ikke naturlig har vært bevisst.

Dermed er selvfølgeligheter så åpenbar, at spørsmål om hvorfor ofte blir mindre fremtredende.

Med forståelsen av to hull og et motiv, så forstås perspektivet dybde, som den åpenbare årsak til verdien av to kilder.

… smiler skjevt … smil ...

torsdag 4. oktober 2018

Morgentanke: Finansakrobat og andre klovner …

Hvilken direktør som presentere sitt hoff godt og forsterker inntrykk som ønsket.

De ganger hvor andre forsøker det samme, vil evnen til å stå frem troverdig være viktig overbevisende.

Forankring av verdier fra topp til bunn, er hva som skiller klinten fra hveten.

Hvor mye klovn eller akrobat, er helt opp til verdiene som skinner igjennom.

… smiler klovneaktig i akrobatikken … smil ...

onsdag 3. oktober 2018

Morgentanke: Sitter fast i egen handling …

Vanen og enkelhet i det repetitive, er skremmende, selv om det ikke finnes spor av bra for hverken det ene eller andre.

Gjentakelse av suksess, er ikke like selvfølgelig som kun gjentakelse.

Hva som gjør forskjell på brytning av vane, er tilstrekkelig oppmerksomhet og rett motivasjon.

Motivasjon bort fra, er ofte veien ut av og ikke den tydelige begeistring for det som kommer.

Egen elendighet kan bryte mønster.

Smertelig oppmerksomhet er tydeligst, en kraft som først frembringer overbevisning og sterke bilde.

… smiler av tydelighet som må komme … smil ...

tirsdag 2. oktober 2018

Morgentanke: Hvem snyter hvem ...

Det må minst to til for å forvirre hverandre, samtidig som en er mer enn nok for å skape eget kaos.

Den sammenblandede totaliteten, blir fragmenter fra ditt, mitt, dems og vårt.

Ikke bestandig hensiktsmessig å løse de store spørsmål, når svar finnes i de nære utfordringer.

Helhetsbildet som finnes, kan inneholde elementer av biter som ikke helt er satt riktig i sammen og det som danner grunnlag for noe som oppfattes uriktig.

Edle hensikter kan fort forvandles til noe annet, om forutsetningene og innsikten ikke er tilstrekkelig.

… smiler forsiktig … smil ...

mandag 1. oktober 2018

Morgentanke: Valg og valg av valg …

Brått mye å tenke på, spesielt når retning skal tas.

Mitt tenkte er ofte sammenblandet med ditt og gir ikke de klare spor å følge.

Står fast i myren av valg, finner oppdagelse og velger.

… smiler introvert … smil ...

fredag 28. september 2018

Morgentanke: Er jeg på vei hvor …

Med hviskende ord kommer spørsmålet:

- Er jeg i ferd med å tørne gal?

Hva er sann oppfattelse og hva er sant for hvem.

Tvilen bor i alle øyeblikker og er kilden til ethvert hvorfor.

Spørsmål om retning er like aktuelt nå som da.

… smiler bestemt … smil …

torsdag 27. september 2018

Morgentanke: Steg som snubler fremover ...

Hva finnes der fremme, det som kommer.

Sakte går det frem og sideveis, noen ganger til og med bakover.

Rotasjonen og tyngdekraften holder fremdriften i rett retning og tillater alltid noen steg i andre himmelretninger.

Utviklingen fortsetter fram, selv om valgene fører kursen på en annen vei.

Godt at stegene kommer frem, selv etter å ha tråkket skakt.

Blir det veier via andre steder, så korrigeres alltid retningen i mot målet.

… smiler i steget … smil ...

onsdag 26. september 2018

Morgentanke: Stå i ro ...

Vurder hva som oppfattes, ikke hva som tolkes.

Se hva som sees, ikke hva som er trodd.

Bevegelsen stopper og oppfattelsen skjerpes.

… smiler flytende … smil ...

tirsdag 25. september 2018

Morgentanke: Sammenlikning …

Deg og ditt, i meg og mitt sitt perspektiv.

Sammenligningen av frukt, kanskje som pærer og bananer, kanskje like relevant.

Forskjellene dag for dag, utfordrer mulighetene til å vurdere disse opp mot hverandre.

… smiler av det ulike … smil ...

mandag 24. september 2018

Morgentanke: Skalert ...

Dagen kommer og dager går, plutselig skifter uker og måneder.

Om sekunder omgjøres til minutter, som timer til dager, så tilpasses øyeblikket til hva som er.

… smiler av nivået som alltid er hva det er … smil ...

fredag 21. september 2018

Morgentanke: Helhet ...

Fullverdig kjede med perspektiv fra opphav og frem til øyeblikket.

Smiler hele veien … smil …

torsdag 20. september 2018

Morgentanke: Hvordan …

Detaljene som forener hvorfor med hva.

Smiler detaljert … smil ...

onsdag 19. september 2018

Morgentanke: Hva ...

Det konkrete i det beskrevne, som alle kan forstå.

Smiler beskrivende … smil ...

tirsdag 18. september 2018

Morgentanke: Hvorfor ...

Kilde til årsak, er alltid der motivasjonen finnes.

Smiler til opphavet … smil ...

mandag 17. september 2018

Morgentanke: Hvorfor gjøres hva og hvordan er utøvelse …

Det viktigste er bevissthet ovenfor hvorfor hva som gjøres.

Hvordan hva utøves, må forankres i hvorfor.

Hva som utføres er den enkle delen, hvor effekten av hvorfor og hvordan er synlig.

Smiler til gjennomtenkte tanker … smil ...

fredag 14. september 2018

Morgentanke: Alene men ikke alene ...

Sammen med tusener, kan være like ensomt som på en øy alene.

Ensomt sittende, kan være like stappfullt som på det travleste marked.

Trivsel i eget selskap, det viktigste følge på livets reise.

Smiler til meg selv … smil …

torsdag 13. september 2018

Morgentanke: Realistisk håp …

Hvor er jeg nå.

Der jeg trodde, eller der jeg håpte.

Flott å peke ut retning.

Der hvor ønske om, kan ha bosted.

Finner alltid bitene av veien god.

Bevegelsen mot, stopper aldri opp.

Smiler på veien … smil ...

onsdag 12. september 2018

Morgentanke: Tillært tilstedeværelse …

Vanen fra opphavet, om å utfylle, er hverdagens kamp.

Oppgaver kommer, utfordringer løses og mestring er veien.

Suksessen er absolutt ikke garantert, noe forandringen alltid sikrer.

Kjent i går, trenger ikke være forstått i morgen.

Forvent konstant ny lærdom, selv der hvor forstått også finnes.

Smiler til tilstedeværelsen … smil …

tirsdag 11. september 2018

Morgentanke: Krykke eller stokk …

Oppdagelse av egne rammer, gir muligheter for å våge utenfor det trygge.

For å få det utrygge i nærheten av håndtert, må modigheten vokse seg passe stor.

Famlende i mørket, oppleves det kjente som noe totalt ukjent.

Støttende til det trygge, kan nytt bli kjent.

Smiler ukjent … smil ...

mandag 10. september 2018

Morgentanke: Brent far skyr ild …

Forventninger som oppleves synkronisert, har ofte vedheng.

Praten om og tankene som tenkes, har mulighet for avstand.

Uttrykk i fargen hvitt, kan fremstå helt sort.

Forstått er ikke bestandig oppfattet.

Skjevt underlag gir ikke rett sats.

Forsøkene som feiler, gir mer forståelse av mindre forstått.

Smiler forsiktig … smil …

fredag 7. september 2018

Morgentanke: Mennesket er også dyr ...

Ådyr

Ødyr

Ædyr

Ydyr

Udyr

Odyr

Idyr

Edyr

Adyr

… fra dyrt tilbake til start … smil …

torsdag 6. september 2018

onsdag 5. september 2018

tirsdag 4. september 2018

Morgentanke: Ønskes sterkt ...

Begjær

Begjyr

Begjur

Begjor

Begir

… driften forsvinner tilslutt … smil …

mandag 3. september 2018

Morgentanke: Vokal villskap …

atombombe

etombombe

itombombe

otombombe

utombombe

ytombombe

ætombombe

øtombombe

åtombombe

… hvor det villeste kom aller først … smil ...

fredag 31. august 2018

Morgentanke: Brikke som legger til rette  ...

Burene foretrekkes som rammer, når trygghet kjennes.

Forståelse er essensen i toleranse.

Tryggheten i toleransen, gir rom for variasjon.

Tilrettelagte forhold, gir forutsetninger for trivsel.

Smiler og tilrettelegger … smil …

torsdag 30. august 2018

Morgentanke: Valgte valg …

Avgjørelser besluttes, etterleves og verdsettes.

Målbildet er noe som var tenkt, før kursen ble staket.

Realiteter er de situasjoner som faktisk fører til hvor en ender.

Reisens mål, er aldri hva som ble beskrevet, men hva som ble.

Smiler til alle valg … smil ...

onsdag 29. august 2018

Morgentanke: Forutsetning er brikken …

Egne forutsetninger, er hva som setter standarden for egne prestasjoner.

Målet for mer, er ikke avhengig av annet enn egne forutsetninger.

Brikkene for fremtiden, stables opp og bortover av egne hender.

Smiler forventningsfull … smil ...

tirsdag 28. august 2018

Morgentanke: Forandring eller noe …

Annerledes er noe som skremmer, men veien bort fra kan trigge motivasjonen som skal til for å møte noe annet.

Noe som er, har toleranse utover det rimelige.

Hva som reelt har vært, betraktes mer nøkternt fra avstanden som naturlig oppstår.

Forskjell er redningen, som aldri oppdages før etterpå.

Forandring er smilet … smil ...

mandag 27. august 2018

Morgentanke: Tilrettelagt eller ei …

Dyr på rømmen,  rømmer alltid ifra og ikke til.

Videre tankerekker, trekker paralleller til menneskers behov for forandring.

Om tilstrekkelige forutsetninger finnes, vil de fleste forbli.

Håpløshet tolereres til et visst nivå, før annet velges.

Smiler tilrettelagt … smil ...

fredag 24. august 2018

Morgentanke: Kvasten pynter opp ...

Pent er også et kriterier som tilfører kvalitet i det levde.


Hva som nå gjelder, påvirker oppfattelsen av tillært, hvor eget forstått, må oppdages og trygt forankres i tydelighet om forstått, ikke baseres på øyeblikkets impuls.

Smiler pyntet … smil ...

torsdag 23. august 2018

Morgentanke: Kronblader …

Det er mer en blomstens krone som pryder.

Lange og korte blader i varierende størrelse og form.

Tykk og tynn form, er med og danner helhet.

Smiler av bladenes flotte framtoning … smil ...

onsdag 22. august 2018

Morgentanke: Stilken sin ferd …

Fra løk eller frø, hvor ferden påbegynnes .

Som en liten spire, strekkes det vokste seg mot kilden.

Hvor høyt, avgjør stilkens styrke og omgivelsenes forutsetning.

Smiler på stilk … smil ...

tirsdag 21. august 2018

Morgentanke: Buketten inneholder variasjoner …

Mangfold er bra og inkluderer.

Grønt i sammen med frodige farger, er friskt.

Friskt er mangfoldets styrke.

Smiler inkluderende … smil …

mandag 20. august 2018

Morgentanke: En avskåret blomst ...

I en vase, fyller inntrykket til de omkring.

Veien frem kan ha inneholdt mye mer enn trodd.

Hva som gleder, er både potte og vase.

Smiler avskåret … smil ...

fredag 17. august 2018

Morgentanke: Endring er nytt av gårsdagens kjente …

Morgendager har bedre utgangspunkt enn enhver gårsdag.

Nuet er punktet hvor det forståtte omgjøres til morgendagens utgangspunkt.

Smiler med innsikt … smil ...

torsdag 16. august 2018

Morgentanke: Forandring trenger ikke være …

Endring av det tenkte, trenger alltid å skje.

Det tenkte trenger ikke være det som blir eller skal være.

Flyt og bevegelse, flytter alltid på kjente ting i nuet.

Derfor er tankene i dag, alltid mer innholdsrike i morgen.

Smiler foranderlig … smil ...

onsdag 15. august 2018

Morgentanke: Kampen for endring …

Strekke innsats for å nå frem til noe mer enn hva som er.

Driv i tilstedeværelsen, en balansekunsten mellom kjent og ukjent.

Forandring skjer, med eller uten egen deltakelse - Gjelder å ikke stå igjen på perrongen når forandringen har reist videre.

Smiler til stillstanden … smil …

tirsdag 14. august 2018

Morgentanke: Kraften fremover ...

Tålmodighet og toleranse er krefter som krever sitt.

Tålmodighet er inkludering av en horisont som inneholder mer en nuet.

Toleranse er trygghet på alt som ennå ikke forstås.

Søken etter veier videre, er å inkludere tålmodig toleranse.

Smiler til fremtiden … smil ...

mandag 13. august 2018

Morgentanke: Nytt er alltid mer enn nytt ...

Hvordan kan hverdagens nummenhet foretrekkes fremfor læring av alle typer nytt, endringer og forandringer kan alltid bidrar med mer enn det som er kjent.

Hva er det som gjør at valget av ingenting er lettere enn nysgjerrighet og nytt.

Kraft er innsatsfaktoren og tålmodighet er horisonten som benyttes for å løse absolutt alt.

Ervervelse av tilstrekkelig innsikt og kunnskap er metoden for å forstå og løse enhver utfordringer og oppgaver.

Smiler tålmodig … smil ...

fredag 10. august 2018

Morgentanke: Musikk er musikk …

Din musikk trenger ikke å være min musikk, men musikk er begge deler.

Det som treffer de kreative impulser, trenger ikke være like, for like er jo ingen.

Smiler og traller … smil ...

torsdag 9. august 2018

Morgentanke: Går og går …

Naturlig forflytning for to bente, har alltid vært vandring fra A til B og videre til C.

Hastigheten på forandringene med gang tempo, er forståelige og sansbare.

Blir bare å nyte steg for steg, kjenne på hva som er annerledes her og nå.

Smiler i steget … smil ...

onsdag 8. august 2018

Morgentanke: Variert er bra …

Noe av ditt og noe av datt, slik kan likes.

Fordelt og konsentrert, fin fordeling.

ute og inne av boksen, godt med perspektiver.

Smiler variert … smil ...

tirsdag 7. august 2018

Morgentanke: Norsk sommer …

En morgen med kjølige drag, det er som om somrene fra tidligere år kommer for å hilse på.

Underlig hvor mer naturlig det første, å ta på en langermet genser og bare vente på solen.

Alt har sin sjarme, men noe føles mer som vanlig enn andre forhold.

Hvor regn er en hyppigere gjest og der få sol periodene nytes som aldri før.

Ja akkurat, begge deler og litt av hver, til hver sin tid.

Smiler til været uansett … smil ...

mandag 6. august 2018

Morgentanke: Sperret passasje …

Åpne torg, har stor plass til høyre og venstre.

Trange smug, passeres frem og tilbake.

Høydedrag forseres opp eller ned.

Romsligst er det indre landskap, med grenseløse rammer i alle retninger.

Smiler i åpent landskap … smil ...

fredag 3. august 2018

Morgentanke: Det å se solen …

Hvor mye skyer dekker solstrålene i dag mon tro, ingen er håpet i svaret på det.

Søken etter stråler som slipper igjennom, en evig søken, selv i de mørkest tildekkede himler.

Fokuset på stråle eller sky, er avgjørende for hvordan oppgavene løses.

Smiler strålende, selv når det er skyet … smiler ...

torsdag 2. august 2018

Morgentanke: Velge innhold …

Hvor mye småsnakk er akseptabelt for min tid, om det ikke inneholder mening eller læring.

Valget er enkelt, utviklingen avhenger av hverandres toleranse for prat før poenger.

Tanketomme utvekslinger er mest for trening av dialog i ung modning, noe som ikke bestandig henger i sammen med gammel eller ung aldring.

Smiler til valget … smil …

onsdag 1. august 2018

Morgentanke: Å være eller å lære …

Hva livet egentlig handler om, å oppdage nye ting ved eget levde.

Finne sekunder av forundring, minutter med nytt og timer som beriker.

Tilstedeværelse som utfordrer og tilfører mer enn alle gårsdager.

Smiler lærenemt … smil ...

tirsdag 31. juli 2018

Morgentanke: Affirmasjon …

En verden som bygger på den forestillingen om at hvert menneske skaper sin egen virkelighet.

Livsanskuelser som positivt formulerte frase som gjentas med jevne mellomrom, for å skape positiv forandring.

Affirmasjon kan være stille, sies høyt, skrives ned, synges eller chantes.

Smiler både morgen og kveld … smil ...

mandag 30. juli 2018

Morgentanke: Nødvendig kreativitet ...

Stimuli som løfter tankegodset noe opp av det hverdagslige, er ofte noe som oppleves annerledes.

Tankespinneriet starter og biter av ideer dukker opp, forsvinner og blir fanget igjen.

Ideer kommer inn i og fra det hverdagslige, som et krydder og får det opprinnelige til å se annerledes ut.

Smiler kreativt … smil ...

fredag 27. juli 2018

Morgentanke: Buskvekster ...

Buskass kan oppfattes som en tett samling av busker, kratt og kjerr.

Kjerr kan være tett småskog, buskas og kratt.

Kratt er også tett småskog, buskas og kjerr.

Villniss blander seg inn som viltvoksende buskas, kratt og kjerr.

Krattskog er tett- og sammenvokst vegetasjon over et visst område som består i en kombinasjon av uspesifiserte småvokste trær, buskas og gress av ulike sorter.

Smiler naturlig … smil …

torsdag 26. juli 2018

Morgentanke: Bygge et positivt tankesett …

Du er bra, jeg er bra og vi er bra.

Noen må ta ansvar med å fremføre de positive tanker, noe som er like lett som vanskelig.

Om ikke jeg gjør det, hvordan skal andre da kunne gjøre det for meg.

Nei, her må hver og en bidra med sitt.

Husk, alle dråper er med på å fylle det store hav.

Smiler positivt … smil ...

onsdag 25. juli 2018

Morgentanke: Bekreftelse og oppmerksomhet ...

Positive forankring kan forsterkes med et riktig klapp på skulderen, ved å gjenkjenne og gjenspeile hverandre.

Oppmerksomhet prissettes og gjenkjennes.

Smil og vær oppmerksom … smil ...

tirsdag 24. juli 2018

Morgentanke: Lykkeformelen …

Andre sitt syn på egen suksess, har blitt mer og mer fremtredende.

Av og til har egne meninger blitt undertrykket av andres oppfattede, noe som tidvis fremstår som helt feil.

Alle har vi ansvar for egen lykke og  via genetisk overlevelses kraft, så må hver og en finne sin lykke, uavhengig av andres synspunkter.

Min lykkeformel er ikke bestandig lik din lykkeformel ogkan ikke direkte sammenliknes.

Smiler lykkelig … smil ...

mandag 23. juli 2018

Morgentanke: Tankene trekkes mot elva …

Gatelangs og på stier i skogen, gir ikke samme flyt og ro som å vandre elvelangs og se det stilleflytende.


Selv om alle varianter gr forskjellige tankestrømmer, er med på å etablere forståelsen av
kontraster og elementenes oppmerksomhet.

Smiler til tanker om turglede … smil ...

fredag 20. juli 2018

Morgentanke: Ord som det er verdt å tørke støv av ...

Vederkvegelse, som kan forstås som oppmuntring, glede eller trøst.


Kan også ha betydningen rekreasjon, hvor det fort kan refereres til: Et par
maaneders vederkvægelse i en overordentlig natur (Bjørnstjerne Bjørnson).


Ord som blekner og sakte glemmes, med generasjoner som har brukt uttrykk
og ord fra sin tid.


Dialogen på tvers av generasjoner, kan vekke interesse og fascinasjon for
uttrykk som fortjener å kunne krydre dagens språk.

Smiler fascinert … smil ...

torsdag 19. juli 2018

Morgentanke: Utrydningstruede ord …

Ord som tidligere har vært i alles eie og som nå ikke lenger er aktuelt å benytte i det hverdagslige, har alltid et utdatert preg når de brukes i en ny tid.


Alpakka. Avindsyk. Bartskjærer. Bedemannsansikt. Befippelse. Durkdreven. Formummet.
Luftkasteller. Knebelsbart. Mamelukk. Hunnhedensk. Sælebot. Skaberakk.

Smiler av ord som har vært ...smil ...

onsdag 18. juli 2018

Morgentanke: Kommersialisert bi-ressurs ...

Når biene dør, har menneskeheten forholdsvis kort tid på å finne erstatning for naturens funksjonen på dette område, eller helt andre alternative løsninger.


Kommersielle aktører vil kunne patentere og bygge grunnlag for alternativene, som helt
sikkert vil gi gigant avkastning.


Valget blir da å bevare eller skape nytt, noe verdiene allerede bør forholde seg til.

Smiler avventende … smil ...

tirsdag 17. juli 2018

Morgentanke: Snikende under huden …

Trygghet som etablerer følelsen av mindre nysgjerrighet, er den egentlige fiende.


Egen fortreffelighet og fravær av oppdagelse, gir en takt som glir inn i fortapelsens spor,
hvor tidspunktet for når fravær er hva som avventes.


Komfort er ofte en hvilepute, hvor egen utvikling stagnerer.

Smiler anerkjennende … smil ...

mandag 16. juli 2018

Morgentanke: Hvilke utfordringer finnes …

Hva er det som ikke finnes, en realistisk forventning om å ikke oppdage noe som ikke er ukjent.

Den dag rasen fødes med absolutt all kunnskap, så vites alt om hva som vil komme.

En verden i forandring, må ha arter som håndterer utfordringer som ikke har kjente rammer.

Smiler ukjent og romslig … smil ...

fredag 13. juli 2018

Morgentanke: Tiden ved sykesengen går like sakte som fort …

Gjøremål med mening, går hastig avsted.

Omgivelsene snurrer og endres fort, selv om livet her pulserer moderat sakte.

Tiden som pusler av sted, kan assosieres som treghet om en venter og venter.

Hva som forventes og hva som er, balansen på følelsen av sakte og raskt.

Smiler sakte og raskt … smil ...

torsdag 12. juli 2018

Morgentanke: Arv er det som blir igjen …

Når stafettpinnen overleveres og neste generasjon fortsetter fra der det erfarte har sluppet, er kontinuiteten driven fremover.

Retningen kan fort endres, når utvikling har annet innhold enn tidligere.

Forandring baseres på det som vites og omgjøres til hva som er naturlig.

Smiler til det kommende … smil ...

onsdag 11. juli 2018

Morgentanke: Næring fra livets vansker …

Utfordringer har alltid grader av vansker med fokus på løsning, hva som ansees som positivt og negativt, gir kun begrensninger i forhold til slik det faktisk er og har vært.

Smiler forståelig … smil ...