fredag 28. desember 2018

Morgentanke: Kunnskapens egenskap til overlevelse ...

Alvorets preg, er undertonen i tanken om hva som bringer rasen fremover.

Overlevert viten er hva som skiller stilstand fra forflytning, selv om bevegelsen går i andre retninger enn frem.

Alle må våge å bidra, slik at annerledes tanker inkluderes og påvirker.

Bidrag er veien frem, trygg deltakelse hvor feil er like akseptert som rett, da mange ideer skaper flere.

… smiler vitende … smil ...

torsdag 27. desember 2018

Morgentanje: Forbilder fremstår ikke bestandig slik i sin tid …

Clara Ward var forut for sin tid, nektet å fylle den forventede rolle og inspirerte en av de største, som mentoren til Aretha Franklin.

Vanskelige forhold, gir alltid effekter, både positive og negative.

Ettertiden vil alltid berømme eller fordømme, da kunnskapen er større når mer vites.

… smiler nå for fremtiden … smil ...

fredag 21. desember 2018

Morgentanke: Hvordan beskrivelse av andre sin påvirkning gjelder ens eget …

“Higher And Higher” med Jackie Wilson, en sang som uttrykker at andre påvirker følelsen av å kunne løfte fokus til andre høyder.

Hvilke høyder som blir målbildet, er varierende og innholdsmessig annerledes for individ A og individ B.

Det gjenkjennbare er felles for det uttrykte, selv om ordene ikke er de eksakt samme.

Oppdagelse av mer enn først tenkt, er hva andres uttrykte kan vekke av forståelse.

Andres tanker er i utgangspunktet ikke annerledes, bare annerledes fremført.

… smiler til andre og en selv … smil ...

torsdag 20. desember 2018

Morgentanke: Møte veggen før veggen møter deg …

Utfordring er alltid veien frem, selv så vanskelig det enn måtte oppleves.

Vågalt konfronterende, før konfrontasjonen oppstår, er veien til en fredelig forsonende måte å løse enhver situasjon.

Tanken om det verste og beste, skaper et spenn i kapasiteten til det forventede.

Frykt og glede er krefter som tas på alvor, noe som gjør situasjonen i stand til å håndteres.

Alltid like viktig å kunne gledes over det gledelige som kan oppstå, samtidig som veien ut av ulykken er å være oppmerksom på at den kan oppstå.

En stopp er en stopp, men veien forbi er så forskjellig løst, noe som ikke nødvendigvis løses bedre eller dårligere på forskjellige tidspunkter, basert på hvor gjennomtenkt eventualitetene har vært, noe som er veien ved naturlig valg.

… smiler noe stutt … smil …

onsdag 19. desember 2018

Morgentanke: Score …

Hvor poenggivende det enn er, så er vi helt nede på poenget for hva som gjelder.

Hva er skalaen, kanskje skråstilte verdier eller fokus på minustall.

Det å lykkes med å oppnå noe, er avhengig av egen skalering og progresjon i eget utført.

Poeng renner inn som klapp på skuldrene, en selverkjennende gest.

Hvor andre sin skalering ikke påvirker verdisettingen til deg eller meg, alle må være fornøyd med egen innsats og det som er vurdert opp mot tenkt prestert.

… smiler innvendig … sml ...

tirsdag 18. desember 2018

Morgentanke: Hvilken lykke …

Kontrasten i opplevd lykke og erfart lykke, det hele har med hodet sin oppfattelse og hvordan dette minnes.

Det å velge å flytte fra Bergen, for å bosette seg et sted med mindre regn, har med tanken om å flytte bort fra og ikke reell opplevelse av om det er mer eller mindre regn dit bosetningen ble.

Tanken om å ha flyttet til et sted med mindre regn, er følelsen som knyttes mot følelsen av lykke over valget og ikke den reelle opplevelsen.

… smiler faktisk … smil ...

mandag 17. desember 2018

Morgentanke: Hvor bevisst fremstår detaljene …

Omgivelsene preges av detaljer, når oppgaven løses.

Ettertiden glatter over detaljer og har et større bildet, hvor helhet er viktigere enn de minste detaljer.

Det er en tid for alt, perioder hvor det ene bygger oppunder det andre og lærdom i øyeblikket og for fremtiden.

Avstand er mekanismen for å se mer helhetlig og støtte uvitenheten opp mot andre sitt forståtte.

I sammen beholdes driven og kursen i retningen fremover, hvor bit for bit danner mer forstått.

… smiler med detaljer … smil …

fredag 14. desember 2018

Morgentanke: Likt er ulikt …

Det å konkurrere på like vilkår, har gitt ulike forutsetninger.

Hvor riktig det er å båssette prestasjoner og individer, en åpenbar misplassert tanke som fører urett mot alle som presterer.

All rettferdig konkurranse, er kampen mot egne utfordringer og seirene måles i mer forstått eller utført.

Seier er seier, selv om andre sitt presterte ikke blandes inn.

… smiler tilfreds … smil ...

torsdag 13. desember 2018

Morgentanke: Barns rasjonalitet vil alltid ha bedre forutsetninger i fremtiden ...

Foreldres hemmende vidsyn, har alltid påvirkende effekt overfor avkommets begrensning, en egenskap som er påvirket, men alltid selvforskyldt.

Steder på veien vil gi forståelse av egne ønsker, på tvers av hva som er påvirket og vurderes i et mer friskt helhetlig perspektiv.

Hvilke individer som forstår hva, til hvilken tid, er forskjellen på gamle og friske sinn.

Nåtiden er for de aldrende og fremtiden tilhører alltid de som ankommer og tar fatt på egne visjoner for hvordan nye tanker tenker.

Fremtiden tilhører de som ser fremover..

… smiler fremtidsrettet … smil ...

onsdag 12. desember 2018

Morgentanke: Artens arv …

Veien videre, er alltid neste generasjon sine forutsetninger.

Finnes ikke et riktig utgangspunkt, så tilpasses dette de overlevende.

Endringer håndteres alltid best av de kommende og dårligst av de som er i ferd med å forlate arenaen.

… smiler håpefullt … smil ...

tirsdag 11. desember 2018

Morgentanke: Tak over hodet …

Gulv under føtter og tak over hodet, kompleteres med vegger rundt.

Håndtering av varierte omgivelser og temperaturer, kompenseres med type materialer som benyttes i omgivelse beskyttelsen.

… smiler solid … smil …

mandag 10. desember 2018

Morgentanke: Bekledning …

Hvor pen er vi i tøyet, et begrep som representerer masse som ikke lenger har med driv i overlevelsen.

Omgivelse tilpasset fremtoning, en nødvendighet for å fungere i harmoni med det lokale miljøet.

Tanker om tilpasning for overlevelse, en vei som er helt naturlig, i en tid med ikke naturlige behov.

… smiler avkledd … smil ...

fredag 7. desember 2018

Morgentanke: Varme …

Avgjørende faktor for behag og overlevelse, varmt nok.

Den indre flammen som brenner, er inspirasjon og ønske om å delta.

Dermed er det om å gjøre og spe på med brennbart, slik at gløden ikke slukkes.

Må også lufte, slik at overopphetingen uteblir.

… smiler varmt … smil ...

torsdag 6. desember 2018

Morgentanke: Omsorg …

Varme og glede for andre, en god følelse som kjennes mest naturlig.

… smiler helt naturlig … smil ...

onsdag 5. desember 2018

Morgentanke: Den sterkeste sin rett …

Drivkraften i det overlevde, har gjennom tidene funnet mekanismer for å tilrettelegge innholdet i dagen.

Nå som før, handler det om å samle kløing på ryggen.

Gjennom all tid har det vært dine tjenester og mine, men motivet har skrudd seg i retninger som føles annerledes enn hva mekanismene som ble prisgitt rundt leirbålet.

Ved overlevelse, er det lettere å se behovet av hverandre.

Bekledd av mye annet, blir følelsen av en utilstrekkelighet det som blir igjen, når det levde evalueres.

… smiler ønskede … smil …

tirsdag 4. desember 2018

Morgentanke: Overlevelse …

Nyansen i det å overleve og leve, er definert av tiden som gjelder.

Funksjonen i det levde blir tydeligere, når behovet for overlevelse er nære.

Distansert forhold til basale behov, gir rom for erstattet fokus.

Alle gjøremål, som utføres og som ikke gjenkjennes som forankret i overlevelsen, kan forstyrre det fokuserte.

Overlevelse påvirkes av fattigdom og velstand, slik nåtiden faktisk er, selv om det utførte kobles til andre midlertidige verdier.

… smiler utfordrende … smil ...

mandag 3. desember 2018

Morgentanke: Mat …

Næring, hva betyr det for deg og meg.

Hvordan har ernæring forandret seg gjennom tidene.

Betydning før og nå, har helt forskjellig karakter.

Overlevelse er grunn driven drive, noe som ikke direkte er tanken ved løfting av kaffekoppen.

… smiler god og mette smil … smil …